✅ Chất lượng là Danh Dự

Công suất P (từ tiếng Latinh Potestas) là một đại lượng cho biết công được thực hiện ΔW hay năng lượng biến đổi ΔE trong một khoảng thời gian T = Δt.

Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Watt (viết tắt là W), lấy tên theo James Watt – đưa ra khái niệm mã lực và đơn vị SI của năng lượng Watt được đặt theo tên ông.

1 Watt =1 J/s

Một đơn vị đo công suất hay gặp khác dùng để chỉ công suất động cơ là mã lực hoặc theo dân dan có thể gọi nó là “sức ngựa” (viết tắt là HP).

Như vậy đối với câu hỏi 1hp = bao nhiêu kW? hay 1kW = bao nhiêu Hp? Được tính chính xác như sau :

  • 1 HP = 0,746 kW tại Anh
  • 1 HP = 0,736 kW tại Pháp
  • 1 kW = 1,34HP

Home
Category
Sản phẩm
Shopee
Lazada